۱-رژيم شاه براي اگاهي از ميزان قدر ت روحانيت در سال ۱۳۴۱چه اقداماتي انجام داد؟

الف: لايحه ي انجمن ايالتي و ولايتي ب:بركناري علي اميني ج:روي كار امدن علم د:انقلاب سفيد

2- چه كسي مجبور به اعتراف به شكست درلايحه ي ايالتي وولايتي شد؟

الف: علي اميني ب:علم ج:هويدا د:هيچ كدام

3-رفورم امريكايي رژيم شاه به چه معروف است ؟

الف:انقلاب سفيد ب: اصلاحات ارضي ج: ايالتي وولايتي د:هيچ كدام

4-حا دثه ي مد رسه ي فيضيه ي قم در چه تاريخي صورت گرفت؟

الف: فروردين 1342 ب: محرم 1342 ج: نوروز1341 د:اول فروردين 1342

5-واكنش امام خميني پس از حادثه ي مدر سه ي فيضيه ي قم چه بود؟

الف: تحريم سكوت ب: تقيه ج: فقط اعتراض نمودند د دعوت به تظاهرات مردمي

6-در عاشوراي سال 1342 سخنران ...................بودكه انقلاب سفيد را محكوم كرد.

الف: حاج مهدي عراقي ب: امام خميني ج: ايت .......كمالوند د: ايت.....طالقاني

7-دستگيري امام در جريان 15 خرداد 1342 تا چه زماني طول كشيد؟

الف: ده ماه ب: نه ماه ج: يازده ماه د:هيچ كدام

8- تبعيد امام به تركيه به دنبال مخالفت ايشان با چه قضييه اي بود؟

الف: كاپيتولاسيون ب: مخالفت با انقلاب سفيد ج: لايحه ي ايالتي د: حضور خارجيان

9- بعد از تبعيد امام ايشان از تركيه به كدام كشور تبعيد شدند؟

الف: عراق ب: فرانسه ج: كويت د: پاريس

10-وابستگي رژيم پهلوي به بيگانه از چه زماني اشكار تر شد؟

الف: بعد از 15 خرداد 1342 ب: از اغاز كار شاه ج: بعد از تبعيد امام د: گزينه ي 1و3

11-نقش ايران در منطقه ي خاورميانه در زمان شاه حمايت از چه سياستي بود؟

الف: حمايت از سياست امريكا ب: حمايت از سياست كشور هاي غربي ج:حمايت از شوروي

د: همه ي موارد

12-از خصوصيات اين نخست وزير شاه اين بود كه هيچ اصالت وپشتكاري از خود نداشت؟

الف: اسدلله علم ب: حسنعلي منصور ج: اميرعباس هويدا د: هيچ كدام

13-در 21 فروردين 1344ضارب شاه در كاخ مر مر چه كسي بود؟

الف: شهيد سيد علي اندرزگو ب: محمد بخارايي ج: رضا شمس ا بادي د:شهيد نواب صفوي

14-از جمله جشنهاي پر خرج در دوران شاه را كه كمر اقتصاد ايران را شكست مي توان......نام برد؟

الف: جشن تاج گذاري ب:جشنهاي 2500 ساله ج: جشن صدمين سال رضا خان د: همه ي موارد

15-سا ز مان اطلاعات و امنيت بهلوي جه نام داشت؟

الف: موساد ب:ساواك ج: اينتلجنت سرويس د: هيج كدام

16-كدام سا ز مانهاي جاسوسي سازمان اطلاعات شاه را حمايت ميكرد ند ؟

الف: سيا ي امريكا ب: موساد ج: روجيلد ها د: موارد الف و ب

17-هدف اصلي بر نامه هاي فرهنكي رزيم شاه .................................. بود؟

الف: اسلام زدايي ب: جايكزيني فرهنك شا هنشا هي ج: تقليد از غرب د: همه ي موارد

18-مهم ترين فعاليت سياسي كه در ميان توده ي مردم وجود داشت را مي توان:

الف: نهضت ازادي ب: زنده نمودن ياد ونام امام خميني ج: انجمن هاي اسلامي د: همه ي موارد

19- اين گروه پس از تبعيد امام در سال 1343 شاخه اي نظامي تشكيل دادند؟

الف: حزب ملل اسلامي ب: هيا تهاي موتلفه ي اسلامي ج:مجاهدين خلق د: فداييان اسلام

20- نخستين اقدام هياتهاي موتلفه ي اسلامي ترور چه كسي بود؟

الف: سپهبد رزم ارا ب:ترور حسنعلي منصور ج:هويدا د: هيچ كدام

21-عامل اصلي پيروزي ملت ايران بر عليه رژيم شاه چه بود؟

الف:حقا نيت مبارزات مردمي ب:معرفي حقايق قراني ج:وجود برنامه ي اموزشي وتربيتي د:همه موارد

22-مهم ترين اتفاقي كه در ابان سال 1356 رخ داد چه بود؟

الف: شهادت حاج اقا مصطفي خميني ب:درگذشت دكتر شريعتي ج:مقاله يتوهين اميزبه امام د:مقاله ي احمد رشيدي مطلق

23- اين روز........ روز تجلي ايمان و اراده ملت وروز حماسه بود؟

الف – 17 شهريور 1357 ب -19 دي 1356 ج – 16 دي 1356 د – همه موارد

24- بعد از ممانعت دولت كويت از ورود امام ايشان به كدام كشور عزيمت نمودند؟

الف : عراق ب : فرانسه ج : تركيه د: عربستان

25 – حادثه 13 ابان سال 57 مصادف با چه اتفاقي بوده است ؟

الف : تبعيد امام به عراق در سال 43 ب : تبعيد امام به تركيه در سال 43 ج : كاپيتولاسيون د : هيچ كدام

26- روز 13 ابان به چه معروف است ؟

الف : روز دانش اموز بك روز دانشجو ج : روز بسيج مستضعفان د : روز جهاد

27- شاه در چه تاريخي از ايران فرر كرد ؟

الف : 12 بهمن 57 ب : 26 دي 57 ج : 22 بهمن 57 د : 23 دي 57

28- امام در چه تاريخي به ايران امد ؟

الف : 15 بهمن 57 ب : 12 بهمن 57 ج :22 بهمن 57 د : 26 بهمن 57

29- نخستين نهاد انقلاب اسلامي كه به فرمان امام ايجاد شد ؟

الف : جهاد سازندگي ب : كمييته انقلاب اسلامي ج : سپاه پاسداران د: كمييته امداد

30 – تسخير لانه جاسوسي امريكا در چه تاريخي روي داد ؟

الف : ابان 58 ب : بهمن 57 ج : شهريور 57 د : اذر 58

31 نام کوچک امام خمینی <ره>چه بود؟

موفق باشید

 

  طراح:رضا نظری

 

 تاريخ : شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۱ | 21:57 | نویسنده : رضا نظری |